logo cozacena.pl

Regulamin dla sklepów

REGULAMIN DLA SKLEPÓW


§ 1. Definicje

 1. Usługodawca - serwis COZACENA.PL zwany „porównywarką cen”. Właścicielem Serwisu jest KREDYTUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ulicy Walki Młodych 22/3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000390072, o numerze REGON 320993683 oraz NIP 6711801571.

 2. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przy obowiązkowym wpisie podmiotu do właściwego rejestru.

 3. Sklep – sklep internetowy Klienta, prezentujący swoją ofertę handlową na łamach serwisu COZACENA.PL.

 4. Panel Klienta – aplikacja udostępniona Sklepom po zalogowaniu się przy wykorzystaniu loginu i hasła, umożliwiająca zarządzanie swoją ofertą handlową.

 5. Rejestracja – proces polegający na wprowadzaniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym wraz z przesłaniem drogą elektroniczną do COZACENA.PL odpisów dokumentacji rejestracyjnej podmiotu (odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej – także umowy spółki; kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP) i zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.

 6. Przekierowanie – kliknięcie przez Użytkownika serwisu skutkujące przeniesieniem na stronę Sklepu.

 7. Stawka CPC - stawka za przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu.

 8. Integracja – proces polegający na pobraniu danych z pliku udostępnionego przez Sklep i umieszczeniu go na stronie serwisu COZACENA.PL.

 9. Cena minimalna – minimalna cena określonego produktu ustalona przez Sklep.

 

§ 2. Zamieszczanie ofert

 1. Rejestracja w serwisie COZACENA.PL jest bezpłatna.

 2. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Klient zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w panelu Klienta.

 3. Klient prezentując oferty swojego Sklepu oświadcza, że usługi przez niego świadczone oraz produkty są wolne od wad fizycznych, nie naruszają praw autorskich, nie pochodzą z kradzieży oraz innych nielegalnych źródeł, nie są obraźliwe i w żaden inny sposób nie powodują strat i odpowiedzialności po stronie Serwisu COZACENA.PL.

 4. Warunkiem prezentacji oferty Sklepu w serwisie COZACENA.PL jest udostępnienie przez Sklep pliku XML z ofertą, co umożliwia jednocześnie jednorazowe uczestniczenie w promocji, dzięki której Panel Klienta zostanie zasilony równowartością 1.000,00 zł.

 5. Klient zobowiązany jest do przygotowania pliku XML (preferujemy nowy wzór Ceneo), tak, by znalazły się w nim wszelkie niezbędne dane do prawidłowej i rzetelnej prezentacji oferty handlowej Sklepu. W przypadku, gdy kategorie Sklepu nie pokrywają się z kategoriami COZACENA.PL proces integracji może się wydłużyć.

 

§ 3. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się informować rzetelnie Użytkowników serwisu o prezentowanej ofercie handlowej w formie udostępniania aktualnego pliku XML.

 2. Klient oświadcza, że wszystkie oferowane przez jego Sklep Towary są wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

 3. Klient zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych i danych o prowadzonym przedsiębiorstwie w razie jakiejkolwiek zmiany.

 4. Klient zobowiązuje się do rzetelnej i zgodnej z prawem obsługi Użytkowników serwisu.

 

§ 4. Prawa i obowiązki COZACENA.PL

 1. W ramach współpracy COZACENA.PL zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji i wsparcia technicznego dla Sklepu w ramach integracji z Serwisem.

 2. COZACENA.PL dołoży wszelkich starań do rzetelnego prezentowania ofert Sklepu w ramach wzajemnej współpracy.

 3. W sytuacji łamania przepisów prawa czy też założeń niniejszego regulaminu COZACENA.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zablokowania konta Klienta.

 4. COZACENA.PL zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w prezentowanej ofercie Sklepu celem lepszej integracji z Serwisem.§ 5. Warunki płatności i opłaty za przekierowanie

 1. COZACENA.PL pobiera opłaty za przekierowanie według określonych w Panelu Klienta minimalnych stawek CPC.

 2. Stan konta, ustalonych minimalnych stawek CPC oraz prezentowanych ofert aktualizuje się raz na dobę w porze nocnej.

 3. W przypadku zerowego stanu konta oferty Sklepu przestają być widoczne w serwisie COZACENA.PL, o czym Klient informowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Klient oraz COZACENA.PL mają prawo odstąpić od Umowy, zachowując 1 miesięczny okres wypowiedzenia, wyjątek stanowi rażące naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu. Wówczas Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie serwisu.

 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca działalności COZACENA.PL.

 

§ 7. Poufność danych

Administratorem danych osobowych serwisu COZACENA.PL jest Właściciel Serwisu. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych w szczególności przed dostępem osób niepowołanych. COZACENA.PL zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tejże Ustawy.

 

porównaj produkty